Bary kite

Bar Airush 2020 Core Cleat 4line 50cm/60cm

Bar Airush 2020 Core Cleat 4line 50cm/60cm

2 499,00 PLN

Bar Airush 2020 Progression 4line 45cm/52cm

Bar Airush 2020 Progression 4line 45cm/52cm

1 999,00 PLN

Bar Elliot Depower Plasma z linkami 4x 25m 300kg

Bar Elliot Depower Plasma z linkami 4x 25m 300kg

519,00 PLN

Bar Flysurfer CONNECT CONTROL BAR, 50 cm, 14m+8m

Bar Flysurfer CONNECT CONTROL BAR, 50 cm, 14m+8m

1 400,00 PLN

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 C-C 50 cm, 17m+3m

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 C-C 50 cm, 17m+3m

1 800,00 PLN

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 C-C 60 cm, 17m+3m

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 C-C 60 cm, 17m+3m

2 000,00 PLN

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 P-P 50 cm, 17m+3m

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 P-P 50 cm, 17m+3m

1 800,00 PLN

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 P-P 60 cm, 17m+3m

Bar Flysurfer INFINITY 3.0 P-P 60 cm, 17m+3m

2 000,00 PLN

Bar F-One FOIL V1

Bar F-One FOIL V1

1 799,00 PLN

Bar F-One Furtive 2017 45 cm 4 lines

Bar F-One Furtive 2017 45 cm 4 lines

1 011,00 PLN

1 839,00 PLN

Bar F-One Linx 2019

Bar F-One Linx 2019

1 522,00 PLN

2 030,00 PLN

Bar F-ONE Linx Bar 4 Lines 2020

Bar F-ONE Linx Bar 4 Lines 2020

2 149,00 PLN